Νομοθεσία για το Φυσικό Αέριο

 1. ΚΥΑ – Εξέταση τεχνικών ΦΑ – Αριθμ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4
 2. Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων ΦΑ εώς και 500mbar
 3. KYA 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού
 4. Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar».
  (ΦΕΚ 1810/Β`/12.12.2006
 5. Υ.Α. Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510/2012  (ΦΕΚ 603/Β`/5.3.2012) Τεχνικός κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar»
 6. Υ.Α. Δ3/Α/14715/2006   Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar
 7. Υ.Α. Δ3/Α/22560/2005 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar (κ.υ.α. Δ3/Α/11346/30-6-2003 –ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003)
 8. Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003  Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar
 9. Ν. 3175/2003  (ΦΕΚ 207/Α`/29.8.2003) Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις